ข่าวประชาสัมพันธ์

@ กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณี แรงงานข้ามชาติในไทยขาดหลักประกันสุขภาพ​ @

แชร์ข่าว

วันจันทร์​ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพโรจน์ โชติกเสถียรผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

ชี้แจงกรณีนายฮวน ซานทานเดอร์รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทยวิจารณ์เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในไทยขาดหลักประกันสุขภาพ กรณีดั่งกล่าวว่าต้องแยกระหว่างเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานกับเรื่องการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนื่องจากคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการในการทำงานและด้านสุขภาพเช่นประกันสังคม การประกันสุขภาพโดยคุ้มครองดังกล่าวว่าใช้กฎหมายฉบับเดียวกันกับแรงงานที่เป็นคนไทยดังนั้นจึงถือว่าได้รับสิทธิเท่าเทียมกันกับคนไทยส่วนการอพยพย้ายถิ่นฐานอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน ส่วนเรื่องระบบ MOU นั้นระบบการรับส่งแรงงานระหว่างรัฐบาลประเทศผู้รับกับรัฐบาลประเทศผู้ส่งซึ่งเป็นการกำหนดเฉพาะเรื่องแรงงานเท่านั้นโดยวัตถุประสงค์ของแรงงานที่เข้ามาก็เป็นการชั่วคราวเพื่อการทำงานหารายได้ให้เป็นการย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาอยู่อาศัยหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวก็เป็นไปตามหลักสากลเช่นเดียวกันกับแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ก็ไม่สามารถนำผู้ พึ่งพิงติดตามไปอยู่ด้วยได้ทั้งนี้หากผู้พึ่งพิง ภรรยาและบุตรของแรงงานมีความต้องการเดินทางมาพบกับแรงงาน ก็ไม่ได้มีข้อห้ามกำหนดไว้ แต่กระบวนการที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกรณีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายอาจมีบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก็สามารถแจ้งเกิดและได้รับสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเช่นเดียวกับบิดาหรือมารดาตามกฎกระทรวงกำหนด ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยพ. ศ. 2560 ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติอย่างไรก็ดีในส่วนคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมการจัดหางานส่วนประเด็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีประกันสุขภาพอยู่แล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพได้ตามปกติส่วนประเด็นเรื่องพื้นที่ในการรักษาพยาบาลก็สามารถแจ้งได้ หากแรงงานเปลี่ยนไปทำงานในพื้นที่อื่นหรือเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดิมรวมถึงผู้ติดตามก็สามารถทำประกันสุขภาพได้ ตั้งแต่แรกเกิด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ. ศ. 2562 โดยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดค่าประกันสุขภาพ ดังนี้ 5.1.1 ด้าวค่าประกันสุขภาพ 2 ปีราคา 3200 บาท 5.2 ผู้ติดตามบุตรอายุเกิน 7 ปี แต่อายุไม่เกิน 18 ปีค่าประกันสุขภาพ 2 ปีราคา 3200 บาท 5.3 ผู้ติดตาม หมดอายุไม่เกิน 7 ปีค่าประกันสุขภาพ 2 ปีราคา 730 บาท

ซากุระ บางกอก รายงาน


แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close